Angajamente ESG

MAGNOR Holding este dedicată încorporării sustenabilitatii în toate operațiunile sale diversificate. Angajamentul nostru este cuprins într-o serie de politici de Mediu, Social și Guvernare (ESG), reflectând devotamentul nostru față de practici de afaceri responsabile. Angajamentele noastre ESG cuprinzătoare sunt structurate pentru a promova conduită de afaceri responsabilă, gestionarea mediului și bunăstarea diverselor părți interesate.

Având în vedere natura unică a industriei, este esențial să subliniem rolul vital pe care MAGNOR Holding îl joacă în promovarea unei economii circulare. Aspectele ciclice și durabile prezente în comertul de bunuri contribuie semnificativ la principiile circularității. Prin facilitarea împrumuturilor garantate cu obiecte valoroase precum bijuterii, ceasuri, genți sau electronice, participăm activ la extinderea ciclului de viață al acestor produse.

Prin procesul de tranzacționare oferim o a doua viață bunurilor valoroase care altfel ar putea fi subutilizate sau aruncate. Această practică se aliniază perfect cu modelul economiei circulare, evidențiind eficiența resurselor, reducerea deșeurilor și longevitatea produselor.

Pe măsură ce continuăm să implementăm politici de mediu solide, inclusiv reducerea și gestionarea responsabilă a deșeurilor, colaborarea cu ONG-uri de mediu și inițiative de transport durabil, circularitatea inherentă în modelul nostru de afaceri devine și mai pronunțată. 

MAGNOR Holding se mândrește cu rolul său crucial în cadrul economiei circulare, demonstrând că practicile responsabile și durabile pot fi integrate nu doar în producție și fabricație, ci și în dinamica specifică a industriei de amanet. Angajamentul nostru față de protejarea mediului depășește politicile, reflectând o abordare holistică care se aliniază perfect cu principiile circularității.

I. Pilonul Environmental

Angajamentul MAGNOR Holding față de protejarea mediului inconjurator este adânc înrădăcinat în operațiunile noastre, reflectând un efort conștiincios de minimizare a amprentei ecologice. Ancorată de o politică de menținere a unui Sistem de Management al Mediului (EMS), ghidăm și monitorizăm proactiv inițiativele noastre de mediu pentru a asigura conformitatea cu standardele existente.

Dedicația noastră se extinde dincolo de politicile pe acțiuni tangibile, cu inițiative de reciclare, reducere, reutilizare, substituire, tratare sau eliminare progresivă a totalului deșeurilor sau a apelor uzate. Această concentrare operațională subliniază angajamentul nostru față de gestionarea responsabilă a deșeurilor, contribuind la reducerea impactului nostru global asupra mediului.

Recunoscând rolul critic pe care îl joacă transportul în impactul asupra mediului, am implementat o politică cuprinzătoare pentru a-l reduce. Prin stimularea practicilor de transport durabil, acoperim toate costurile de transport public pentru angajații noștri, încurajându-i activ să opteze pentru alternative ecologice în detrimentul vehiculelor personale.

La MAGNOR Holding, politicile noastre de mediu nu sunt doar o serie de angajamente; ele reprezintă o strategie cuprinzătoare de a încorpora sustenabilitatea în fiecare aspect al operațiunilor noastre. Recunoaștem importanța eforturilor colective în conservarea planetei noastre și suntem hotărâți în urmărirea practicilor de afaceri responsabile din punct de vedere ecologic.

Pentru a oferi mai multe detalii, acestea sunt aspecte importante ale politicilor noastre cheie privind mediul:

Sistem de Management al Mediului (EMS):
Menținând un Sistem de Management al Mediului solid, ghidăm inițiativele noastre de mediu pentru a minimiza amprenta ecologică.

Inițiative de Gestionare a Deșeurilor:
MAGNOR Holding se implică activ în inițiative de reciclare, reducere, reutilizare, substituire, tratare sau eliminare progresivă a totalului deșeurilor, deșeurilor periculoase sau a apelor uzate.

Reducerea Impactului Transportului:
Încurajăm activ practici de transport responsabil din punct de vedere ecologic, acoperind toate costurile de transport public pentru angajații noștri, reducând astfel impactul mediului al transportului de personal.

II. Pilonul Social

Politicile noastre sociale recent stabilite subliniază devotamentul nostru pentru a avea un impact pozitiv asupra societății. Suntem hotărâți în demersul nostru de a fi un bun cetățean corporatist, implicându-ne activ în inițiative care contribuie la bunăstarea comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

Promovand competitia corecta, prioritizăm practicile de afaceri etice, asigurându-ne că operațiunile noastre aduc beneficii nu doar companiei noastre, ci contribuie și la integritatea pieței generale. Angajamentul nostru ferm de a evita mita și corupția este neechivoc, înrădăcinat în însăși esența operațiunilor noastre pentru a menține cele mai înalte standarde de transparență și integritate.

Politica noastră de etică în afaceri, cuprinzătoare și all-purpose, ghidează fiecare aspect al operațiunilor noastre, reflectând devotamentul nostru de a conduce afaceri cu transparență, onestitate și responsabilitate. Garantarea libertății de asociere pentru toți angajații noștri este un aspect fundamental al culturii noastre corporatiste, promovând incluziunea și autonomia.

Excluderea fără echivoc a muncii copiilor, muncii forțate sau obligatorii în întregul nostru lanț de aprovizionare este o dovadă a angajamentului nostru față de practici etice de angajare. Susținem diversitatea și egalitatea de oportunități, cultivând un mediu de lucru inclusiv care să sărbătorească diferențele și să asigure acces egal la oportunități pentru toți.

Recunoscând importanța unui mediu de muncă armonios, politica noastră de echilibru între viața profesională și cea personală pune accentul pe bunăstarea angajaților noștri, recunoscând importanța găsirii unui echilibru între viața profesională și cea personală.

În rezumat, politicile noastre Sociale sunt o reflecție a angajamentului nostru față de cetățenia responsabilă, practicile etice de afaceri și bunăstarea diverselor părți interesate. Prin aceste politici, ne propunem nu doar să îndeplinim standardele industriale, ci să stabilim un standard mai înalt pentru responsabilitatea corporativă și practici durabile.

Pentru a oferi mai multe detalii, acestea sunt aspecte importante ale politicilor noastre sociale cheie:

Bun Cetățean Corporatist:
Ne străduim activ să fim o forță pozitivă în comunitățile în care operăm, contribuind la binele social și dezvoltarea comunității.

Competitor Corect:
Angajamentul nostru față de concurența corectă asigură practici etice de afaceri care aduc beneficii atât companiei noastre, cât și pieței în ansamblu.

Anti-Mită și Anti-Corupție:
MAGNOR Holding menține o politică de intoleranță totală față de mită și corupție, promovând transparența și integritatea în toate operațiunile noastre.

Etică în Afaceri:
Menținând o politică cuprinzătoare de etică în afaceri, ne ghidăm pe peisajul nostru de afaceri cu cele mai înalte standarde de transparență, onestitate și responsabilitate.

Libertatea de Asociere:
Garantăm libertatea de asociere universală pentru toți angajații noștri, independent de legile locale, promovând o forță de muncă incluzivă și autonomă.

Excluderea Muncii Copiilor, Muncii Forțate sau Obligatorii:
Practicile etice de angajare sunt fundamentale, iar politica noastră interzice strict munca copiilor, munca forțată sau obligatorie în întregul nostru lanț de aprovizionare.

Diversitate și Oportunitate Egală:
Susținem diversitatea și egalitatea de oportunități, creând un mediu de lucru inclusiv care să sărbătorească diferențele și să asigure acces egal la oportunități pentru toți.

Echilibru între Viața Profesională și Cea Personală:
Politica noastră de echilibru între viața profesională și cea personală recunoaște importanța unui mediu de muncă armonios, promovând bunăstarea și satisfacția angajaților.

In concluzie, angajamentele ESG ale MAGNOR Holding reflectă devotamentul nostru față de sustenabilitate, conduită etică și crearea unui impact pozitiv atât asupra societății, cât și asupra mediului.

III. Pilonul de Guvernare Corporativă

Consiliul de administrație:
MAGNOR Holding este dedicat practicilor robuste și transparente de guvernare corporativă. Fondat în 2021, Consiliul de Administrație este o dovadă a acestei angajări. Compoziția consiliului și modul său de operare reprezintă epitomele angajamentului nostru față de transparență și management eficient. Compoziția Consiliului: Consiliul de Administrație este format din cinci membri, dintre care doi sunt independenți. Includerea membrilor independenți asigură o diversitate de perspective și întărește angajamentul nostru față de luarea deciziilor imparțiale.

Transparența: Menținem o transparență completă în guvernarea noastră corporativă. Această transparență se extinde la structurile de proprietate, rolurile de management și activitățile consiliului, asigurând că toți stakeholderii sunt bine informați despre mecanismele noastre de guvernare.

Competența Consiliului: Membrii independenți ai consiliului aduc o bogată experiență, cu o expertiză extensivă în metrici de performanță financiară și non-financiară. Înțelegerea lor profundă a piețelor de capital, atât locale, cât și internaționale, îmbunătățește competența consiliului în supravegherea direcției strategice a companiei.

Frecvența ședințelor: De la înființarea sa, consiliul se întâlnește în medie de 10 ori pe an. Această implicare frecventă subliniază angajamentul nostru de a monitoriza îndeaproape nevoile de afaceri emergente ale companiei și de a lua decizii în timp util.

Structura de luare a deciziilor: Cadrele noastre de guvernare corporativă delimitează clar rolurile și responsabilitățile celor care iau decizii cheie. Această structură promovează procesele de luare a deciziilor eficiente și eficace, aliniate cu interesele cele mai bune ale companiei și ale stakeholderilor săi.

În concluzie, structura noastră de guvernare corporativă este concepută pentru a menține cele mai înalte standarde de transparență și competență, asigurând succesul și sustenabilitatea pe termen lung a afacerii noastre.

Politici de guvernare corporativă:
MAGNOR Holding are o politică cuprinzătoare privind guvernarea corporativă care acoperă diverse aspecte critice ale conduitei etice și legale în afaceri. Aceste politici sunt concepute pentru a asigura respectarea celor mai înalte standarde de integritate și responsabilitate în toate operațiunile noastre de afaceri.

Principiul Legii și Eticii: Ne conformăm strict principiului legal în jurisdicțiile în care operăm. Politica noastră etică impune conduită etică, corectitudine și onestitate în toate relațiile de afaceri, asigurând că toți angajații și conducerea respectă aceste valori.

Politica Anticorupție și Anti-Mită: Politica noastră anticorupție și anti-mită interzice strict orice formă de mită sau corupție. Aceasta include linii directoare clare privind cadourile, ospitalitatea și donațiile, asigurând că toate tranzacțiile comerciale sunt transparente și verificabile.

Prevenirea Fraudelor Fiscale: Avem o politică solidă de prevenire a fraudelor fiscale, asigurând respectarea deplină a legilor și reglementărilor fiscale. Politica noastră include audituri regulate, raportare financiară transparentă și colaborare cu autoritățile pentru menținerea unor standarde ridicate de conformitate fiscală.

Politica de Securitate Cibernetică: Recunoscând importanța securității datelor, politica noastră de securitate cibernetică stabilește măsuri pentru protejarea informațiilor sensibile și a activelor companiei împotriva amenințărilor cibernetice. Aceasta include evaluări regulate ale securității, formare a angajaților în cele mai bune practici de securitate cibernetică și protocoale de răspuns la incidente.

Conduită a Angajaților și Protecția Informatorilor: Această politică stabilește conduita așteptată pentru toți angajații și oferă un canal sigur și confidențial pentru informatori să raporteze orice activitate neetică sau ilegală, asigurându-le protecția împotriva represaliilor.

În concluzie, politicile noastre de guvernare corporativă sunt cuprinzătoare și acoperă o gamă largă de domenii pentru a asigura operațiuni responsabile, etice și legale în fiecare aspect al afacerii noastre.

Copyright 2009 - 2024 © MAGNOR